SCROLL DOWN FOR ENGLISH

Galwad mas i bobl 18-35 oed

Cenhedlaeth sydd wedi tyfu i fyny gyda’r offer ar gyfer cyfathrebu digidol, ond gyda phwy ydych chi’n siarad?  Faint ydyn ni wir yn ei wybod am fywydau ein gilydd?

Mewn prosiect peilot mae good cop bad cop o Drefforest a’r sefydliad partner o Nigeria, PAWSTUDIOS, Lagos, trwy gefnogaeth y Cyngor Prydeinig, yn comisiynu 10 ffilm fer.  Bydd pump yn cael eu gwneud yng Nghymru a phump yn Nigeria, a’u cyflwyno’n gyhoeddus yn yr awyr agored, ac ar yr un pryd, yn y ddwy wlad.

Nid yw’r rhan fwyaf o’n bywydau yn cyd-fynd â naratifau’r cyfryngau torfol, a faint bynnag y gallai instagram wneud i ni deimlo fel enwogion, y gwir yw bod y rhan fwyaf o bobl sy’n defnyddio cyfathrebiadau digidol yn byw bywydau cyffredin iawn.

Ac mae’r cyffredin yn ddiddorol, ac yn anodd ei gyrchu.  Mae’r rhan fwyaf ohonom eisiau rhannu ‘uchafbwyntiau’, sef y darnau dethol y gwyddom y bydd ein ffrindiau’n eu ‘hoffi’, yn eu gwerthfawrogi neu’n ymateb iddynt.

Sut byddech chi’n dangos eich bywyd ‘go iawn’ i eraill?  Eraill nad ydych yn eu hadnabod, nid i wneud argraff arnynt, ond i roi rhywfaint o ddealltwriaeth iddynt o’ch bywyd bob dydd?

Mae tri phrif beth sydd o ddiddordeb i ni, ac efallai’n wir mai’r buddiannau a gafodd gefnogaeth y British Council yw’r rhain, ond rydym hefyd eisiau gwybod beth sydd o ddiddordeb i chi:

1. Newid cod, newid iaith neu leferydd Macronig – y newid naturiol rhwng dwy neu fwy o ieithoedd yn ystod lleferydd.

2. I ba raddau mae’r gorffennol yn dylanwadu ar fywydau’r genhedlaeth hon, sut maen nhw’n llunio eu hanes eu hunain?  Mae gennym ddiddordeb yn y ffordd y mae ffurfiau a diwylliannau celfyddydol ‘traddodiadol’ yn cael eu newid gan genedlaethau olynol.

3. Beth sy’n digwydd ar yr ‘ymylon’, neu’r ‘Subrural’, y lleoedd hynny fu’r gwledig a’r trefol, yn enwedig lleoedd yn symud rhwng y ddau dros amser.

Bydd ffi o £200 ar gyfer y pump a ddewisir

HANFODOL

Rhwng 18 a 35!

Cymreig neu wedi ei leoli yng Nghymru

DYMUNOL (ond dim angen mewn unrhyw ffordd!)

Defnyddio mwy nag un iaith yn rheolaidd mewn bywyd bob dydd

Perthyn i grŵp heb gynrychiolaeth ddigonol yn ôl Nodweddion Gwarchodedig Llywodraeth Cymru (https://bit.ly/3AFSh1c)

Cymryd rhan mewn dehongliad cyfoes o weithgaredd diwylliannol/artistig traddodiadol.

Yr hyn sydd ei angen arnom gennych chi:

Uchafswm clip 60 eiliad o’r math o beth y gallech ei ehangu i giplun 5 munud o’ch bywyd bob dydd.  Gall eich wyneb ymddangos am UCHAFSWM o 10 eiliad o’r ffilm hon.

Gallwch ychwanegu trac sain cerddorol ond cofiwch os ydych yn un o’r 5 a ddewiswyd i wneud ffilm pum munud i’w chyflwyno’n gyhoeddus bydd yn rhaid i chi fod yn berchen ar yr hawliau cerddorol ar gyfer cyflwyniad cyhoeddus. 

Dal â diddordeb?, Os hoffech glywed mwy ymunwch â ni ar weminar zoom i ddarganfod mwy, 18:30 BST ar Mai 26ain, neu ebostiwch eich clip 60 eiliad, neu ddolen i’r clip, atom ni. Y cyfeiriad i gofrestru ar gyfer y zoom a’r cyflwyniadau yw rhmorgan@gcbc.cymru

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau yw Mehefin 17fed

A CALL OUT TO 18-35 YEAR OLDS

A generation that has grown up with the tools for digital communication, but who are you talking with? How much do we really know of each other’s lives? 

In a pilot project Trefforest based good cop bad cop and Nigerian partner organisation PAWSTUDIOS, Lagos, supported by the British Council, are seeking people to share snapshots of their daily life on film. Five will be made in Wales and five in Nigeria, and publicly presented outdoors, and simultaneously, in the two countries.

Most of our lives do not match the narratives of the mass media, and however much instagram might make us feel like celebrities, the truth is most people using digital communications live very ordinary lives.

And the ordinary is interesting, and difficult to access. Most of us want to share ‘highlights’, the selected bits that we know our friends will ‘like’, appreciate or respond to.

How would you show your ‘real’ life to others? Others that you do not know, not to impress them, but to give them some understanding of your everyday life?

There are three main things that interest us, and may well be the interests that gained British Council support, but we also want to know what interests you:

1. Code switching, language switching or Macronic speech – the natural switching between two or more languages during speech.

2. How much are this generation’s lives influenced by the past, how are they shaping their own histories? We are interested in how ‘traditional’ art forms and cultures are altered by successive generations.

3. What happens at the ‘edgelands’, or ‘Subrural’, those places between the rural and the urban, particularly places shifting between the two over time.

There will be a fee of £ 200 for the five selected

ESSENTIAL

Between 18 and 35!

Welsh or Wales based

DESIRABLE (but by no means necessary!)

Regularly use more than one language in everyday life

Belong to an under-represented group according to the Welsh Government’s Protected Characteristics (https://bit.ly/3AFSh1c)

Participate in a contemporary interpretation of traditional cultural/artistic activity.

What we need from you:

A 60 second clip of the kind of thing you could expand to a 5 minute snapshot of your everyday life. Your face can appear in the clip for a MAXIMUM of 10 seconds in this 60 second clip, but is not necessary.

You can add a musical soundtrack but please bear in mind that if you are one of the 5 selected to make a five minute film for public presentation you will have to own the musical rights for public presentation. 

Still interested?, If you’d like to hear more then please join us on a zoom webinar to find out more, 18.30 BST on May 26th, or simply email your 60 second clip, or a link to the clip, to us.

The address to register for the zoom and submissions is rhmorgan@gcbc.cymru

The closing date for entries is the June 17th.

Posted by:cymrufwyaf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s